سفارش تبلیغ
صبا
آقاسیدبااجازه...
 

 

خداوند از تو سوال نمی کند؟؟

 


خداوند از تو نخواهد پرسیدکه چه اتومبیلی سوار می شدی،بلکه از تو

خواهد پرسیدکه چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصدرساندی؟

 

 خداوند از تو نخواهد پرسیدزیربنای خانهات چندمتر بود، بلکه از تو خواهد

 پرسید به چند نفر در خانه ات خوشامدگفتی؟

 


 
خداوند از تو نخواهد پرسیدکه چه لباس هاییدر کمد داشتی، بلکه از تو

خواهدرسید به چند نفر لباس پوشاندی؟

 


خداوند از تو نخواهد پرسیدبالاترین میزان حقوق تو چقدر بود،بلکه از تو

خواهدپرسید آیا سزاور گرفتن آن بودی؟

 


خداوند از تو نخواهد پرسیدعنوان و مقام شغلی تو چه بود، بلکه از تو خواهد

 پرسیدآیا آن را به بهترین نحو انجام دادی؟

 


خداوند ازتو نخواهد پرسیدچه تعداد دوست داشتی، بلکه از تو خواهد

پرسیدبرای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

 


خداوند از تو نخواهدپرسیددر چه منطقه ای زندگی می کردی، بلکه از تو

خواهدپرسید چگونه باهمسایگانت رفتار کردی؟

 


خداوند از تو نخواهد پرسیدپوست تو به چه رنگ بود، بلکه از تو خواهد پرسید

 که چگونه انسانی بودی؟

 


خداوند از تو نخواهد پرسیدچرا این قدر طول کشید تا به جستو جوی

رستگاری بپردازی، بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به

عمارتبهشتی خود خواهدبرد.


 

برگرفته از/mmg.blogfa.com

 
برچسب‌ها: سوال خدا- ماشین- خونه-پول
نوشته شده در تاریخ پنج شنبه 92/10/12 توسط سرباز
تمامی حقوق مطالب برای آقاسیدبااجازه... محفوظ می باشد